قالب مدیریت Fuse یک قالب تجاری زیبا و واکنش گرا HTML می باشد که مناسب ایجاد بخش مدیریت و یا کاربری سایت است. این قالب با استفاده از AngularJS ساخته شده است.