قالب وردپرس فارسی شبکه اجتماعی TIGER یک قالب تجاری جهت ایجاد وب سایت شبکه اجتماعی توسط وردپرس می باشد که نسخه فارسی آن برای شما آماده شده.