قالب مدیریت Milestone یک قالب تجاری کد نویسی شده با Bootstrap 4 می باشد که با آن قادر خواهید بود بخش مدیریت و یا کاربری سایت خود را ایجاد کنید.